LHS Bell Schedule

Regular Schedule

PERIOD TIME # MINUTES
0 Hour 7:50 - 8:35 45
Early Bird

8:22 - 9:30

68
1

8:45 - 9:30

45
2

9:35 - 10:25

50
3A

10:30 - 10:53

23
3B

10:53 - 11:15

22
4A

11:20 - 11:43

23
4B

11:43 - 12:05

22
5A

12:10 - 12:33

23
5B

12:33 - 12:55

22
6A

1:00 - 1:23

23
6B

1:23 - 1:45

22
7

1:50 - 2:35

45
8

2:40 - 3:25

45

Late Start With First Class Schedule: TBD

PERIOD TIME # MINUTES
0 Hour    
Early Bird    
1    
2    
First Class    
3A    
3B    
4A    
4B    
5A    
5B    
6A    
6B    
7    
8    

Final Exam Schedule: TBD

PERIOD TIME # MINUTES
DAY ONE    
O Hour   90 Minutes
Period 1  

90 Minutes

Period 2  

90 Minutes

Period 4  

90 Minutes

DAY TWO    
Period 3  

90 Minutes

Period 5  

90 Minutes

Period 6  

90 Minutes

DAY THREE    
Period 7  

90 Minutes

Period 8  

90 Minutes

Make-up Period  

90 Minutes

Early Dismissal - LHS: TBD

PERIOD TIME # MINUTES
Early Bird    
1    
2    
3A    
3B    
4A    
4B    
5A    
5B    
6A    
6B    
7    
8